VAIO Movie Story 1.5.0.6191

VAIO Movie Story 1.5.0.6191

Sony Corporation – Freeware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
5 Stars User Rating
• ИМПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАЙЛОВ И КЛИПОВ ИЗ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДЕОИСТОЧНИКОВ
• Интеллектуальная функция распознавания лиц Face Detection идеально кадрирует
ПОРТРЕТЫ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЛИЦ "ОБРЕЗКУ"
• ДОБАВЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ, КОММЕНТАРИЕВ И ПРОИЗВОЛЬНОГО ТЕКСТА
• ПРОСТОЕ И УДОБНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ЭПИЗОДОВ И ФОТОГРАФИЙ
• Функция 12 giai điệu phân tích обеспечивает окончательную "отделку" фильма: плавная
СМЕНА ЭПИЗОДОВ, СПЕЦЭФФЕКТЫ И ИДЕАЛЬНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ ЗВУКОВОЙ ДОРОЖКИ
• Поддержка стандартов HD Video и x.v. màu sắc di высшего качества просмотра
• Записывайте свои фильмы на различные носители, включая DVD, đĩa Blu-ray, đĩa CD или
Карту памяти Memory Stick и делитесь ими с друзьями

Tổng quan

VAIO Movie Story là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Sony Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.037 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của VAIO Movie Story là 1.5.0.6191, phát hành vào ngày 01/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/11/2007.

VAIO Movie Story đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của VAIO Movie Story đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho VAIO Movie Story!

Cài đặt

người sử dụng 1.037 UpdateStar có VAIO Movie Story cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản